Son Eklenenler

»

» HACKED BY BÖRTEÇİNE SİBER TİM

» HACKED BY BÖRTEÇİNE SİBER TİM

» asdasd

» HACKED BY BÖRTEÇİNE SİBER TİM

» Tuzla’da Zehra Epli İçin Basın Açıklaması

» Hacked By Börteçine Tim

» Belediye Eş Başkanlarına Gözaltılar Protesto Edildi

» Yenibosna'da Yaygın Gazete Satışı

» Erdoğan Karşıtları “Teslim Olmayacağız!” Mitinginde Buluştu

KöZ Komünistlerin Parti Yolunda Birliği Doğrultusunda Kullanılmak Üzere Yayınlanan Bir Komünist Gazetedir

 

(2.5.2008 - KöZ Arşiv)

KÖZ bir komünist gazetedir. Arkasında Komünistler Birliği kadar mütevazı, Komünist Enternasyonal kadar iddialı bir komünist parti yolunda, komünistlerin birliğini savunanların vardır. KÖZ bu yolda devrimci çizgiden taviz vermeksizin bolşevik bir ayrışmayı sağlama ödevinin dayattığı sorumluluğu üstlenmeye hazır ve müsait komünistlere bir çağrıdır aynı zamanda. Komünistler Birliği'nden kesintili bir süreklilik içinde Komünist Enternasyonal'e varan kızıl çizgiyi takip eden komünistler, buradan devraldıkları KÖZü proletaryanın bağrındaki cevhere katmaya azimlidir.

KÖZ elbette sınıfsız sınırsız bir dünyayı hedefleyen ilk ve tek gazete değildir. Bununla birlikte, KÖZ kendisini diğerlerinden "en komünist", "asıl komünist" gibi ifadelerle ayırt etme niyetinde değildir. KÖZ ile onun arkasında duran komünistler, işçi hareketi içinde ve devrimci saflarda hem komünist kimliğini benimsemekten kaçınanlarla, hem de bu kimliği benimseyip sahiplenenlerle arasındaki ayrım çizgilerini bir nicelik ölçüsüyle çizmeyecek. Aynı amacı benimseme iddiasında olanlardan kendini ayırdederken siyasal ölçüler kullanacak. Örneğin oportünist, sosyal şoven, reformist, tasfiyeci, sosyal yurtsever vb. tarifler, tam da aynı kimliği taşıma iddiasında olanların siyasal bakımdan ayırdedilmesi için gerekli ve anlamlıdır. KÖZ de ayrımlarını bu biçimde çizmeye özen gösterecek.

"Asıl komünist"in kim olduğuna kendi başına karar vermek söz konusu ise, KÖZ'ün arkasında duranlar zaten bu kararı peşinen vermiş oldukları için bulundukları yerdedir. Birbirlerinden ayrı duran tüm yapıların da şu ya da bu biçimde benzer bir tutumu paylaştığının farkındayız. Bu bakımdan KÖZ "iman tazelemek" için ve başkalarının iman ve bağlılıklarını sorgulamak için yayınlanmıyor. KÖZ kimin "daha komünist" olduğunu teorik tartışmalarla ve polemiklerle kanıtlamaya çabalamayacak. Ulaşmayı hedeflediğimiz niteliğin, önderlik etme iddiasıyla karşısına çıktığımız yığınların tayin edeceği bir konum olduğunu biliyoruz. Bir parti niteliğine ulaşmak için sabırlı bir telaş içinde oluşumuz, bu yolda kurtulunması gereken ayak bağları oluşturan oportünistlerle ve demagoglarla aramızı tereddütsüz bir tutumla açmaya özen gösterişimiz bundandır.

***

KÖZ Komünist Manifesto'nun "komünistlerin teorik bakımdan proleter hareketinin izlediği çizgiyi, hareketin koşullarını ilerleyişini ve nihai amaçlarını berrak biçimde kavramış olmaları sayesinde proletaryanın geri kalan kısmına kıyasla bir üstünlüğe sahip olduğu" hakkındaki saptamasını benimser ve bunun hakkını verme iddiasındadır. Ancak bu saptamadan çıkan başlıca sonucun burjuva düşünürleri ve siyasetçileriyle fikir yarıştırmak olduğunu düşünen laf ebelerinden kendini ayrı tutmaya özen gösterip, kendini öncelikle proletarya saflarındaki akımlardan ayırdetme gayretinde olacak. KÖZ görünüşte aynı amaç ve ilkeleri benimseyip aynı iddiayı taşısalar da, salt teoriden hareket edip daha ziyade genel (yani soyut) sorunlara iltifat eden ve bu çerçevede tarif ettikleri çelişkilerin çözümüne talip olan doktrinerlerden ayrı durmak istiyor. Sınıf mücadelesinin sorunlarını genel ve ilkesel bir yaklaşım edasıyla ele alan doktrinerler genellikle gündelik sınıf mücadelesinin kısmi ve gündelik sorunlarının karmaşasıyla uğraşmaktan kaçınarak saf ve temiz kalınabileceği hayalini yayarlar.

Özellikle gericilik dönemlerinde bu gibiler daima artmaktadır. Bunların gündelik mücadelenin gel gitlerine kapılan diğerlerinden farkı sadece yorucu sınıf mücadelesi pratiğinden uzak durmaktan ibaret kalmaktadır. Üstelik doktrinerlerin pratik sorunlardan çok teoriyle ilgilendikleri de doğru değildir. Onlar teorinin sorunlarıyla uğraşmaktan ürktükleri için doktrinerdirler. Eylemsizlikle teoriye küskünlük de en çok bunlar arasından boy verir. Bu nedenle pratik faaliyet içinde olanlar sanılanın aksine teorinin sorunlarıyla teoriye önem verme iddiasında olanlardan fazla ilgilenir. KÖZ daha çok bu kesimlere hitap eden ve onların ihtiyaçlarına önem veren bir çizgi izleyecektir.

KÖZ komünist kimliğini, sadece teorik kavrayış ve ideolojik üstünlükte ifade bulan bir nitelik olarak görmez. Bu niteliği işçi hareketi içindeki akımlar arasında "en kararlı, diğerlerinin başını çeken kesimi" haline gelmek suretiyle kanıtlamayı hedeflemektedir. KÖZ gazete kılığında bir teorik yayın değil bir siyasal gazete olacaktır. KÖZ siyasal sorunların çözülmesinin siyasal mücadeleyle ve o mücadelenin araçlarıyla olacağının farkında olan komünistlerin yayınıdır. Siyasal mücadelelere yorum getirmek için değil, bu mücadelelerin işçi sınıfının egemen sınıf haline gelmesinin sağlanması amacıyla yayınlanmaktadır.z aynı kimliğe sahip çıkan ve çıkmayan başkalarından kendisini sadece kendine yakıştırdığı sıfatla ve teorik görüşleriyle değil, somut siyasal gelişmeler karşısındaki somut tutumu ile ayırdetmeyi hedefleyen komünistlere donanım sağlamak amacıyla çıkartılıyor. Besbelli ki bu ayrım peşinen çizilebilecek bir ayrım değildir; somut siyasal mücadelelerin içinde ve bu mücadelenin terimleriyle çizilecektir. KÖZ bu ayrımı çizip netleştirmek amacıyla çıkıyor.

KÖZ işçi sınıfının egemen sınıf haline gelmek üzere girişeceği siyasal mücadeleye önderlik etme yeteneğine sahip komünist partiyi inşa etmeyi amaçlayan komünistlerin yayın organıdır. Aynı hedefi akılda tutarak, sınıf mücadelesinin gündelik ve kısmi sorunlarıyla tükenmeyen bir gayretle boğuşanlar elbette az değildir. Ama bunların çoğunluğu gerçekçi olma adına kısmi ve gündelik sorunlardan hareket etme eğilimindedir. Bu mecrada hareket edenler, genellikle ilkelerdeki netliği ve amacın sadeliğini kendi durdukları yere göre bozma ve sağdan soldan esen nesnel rüzgarlara kapılarak teoriyi karmaşıklaştıran bir tutuma savrulma eğilimindedir. KÖZ gündelik ve kısmi sorunlarda proletaryanın bütünün çıkarlarını, ulusal sorunlarda proletaryanın uluslararası çıkarlarını kendine kılavuz etmekle benzer iddiaları taşıyanlardan kendini ayırdetmeyi hedefliyor.

***

KÖZ, yalnız işçi hareketi içindeki diğer akımlardan ayrı durmakla kalmayıp, işçi sınıfının genel kitlesinden de kendini ayrı tutma konusunda kararlı bir komünist partiyi yaratmayı başlıca ödevi sayan komünistlerin eylemli ve örgütlü birliğini hedefliyor. Bolşeviklerin öğrettiği bu ayrışma yoluyla proletaryanın en devrimci en bilinçli öncü unsurlarıyla parti yolunda eylemli bir buluşmayı hedefliyor. KÖZ bu bilinçle ve bu iradeyi somutlaştırma amacıyla çıkıyor; aynı amaç ve ilkeleri lafta değil bir yaşam tarzı olarak benimseyen komünistlere sesleniyor "önce komünistlerin birliği" diyor. Komünistlerin devrimci parti birliğini yaratmayı öncelikli ödevi sayan komünistlerce çıkarılıyor ve aynı sorumluluğu duyan komünistlere hitap ediyor. Ama KÖZ, son zamanlarda pek revaçta olanlar gibi, çok sesli bir tartışma organı değil, net fikirlerle seçilmiş hedeflere vuran bir mücadele aracı, bir eylem kılavuzu olacaktır. KÖZ'ün güvenilirliği ve etkili olması gönlünde yatan aslanları dile getirmesiyle değil, söylediğini yapması ve yaptığını söylemesine bağlı olacak.

Bu nedenle, öncelikle komünistlere hitap eden bir gazete olmakla birlikte, KÖZ komünistler okuyup akıl fikir edinsin diye yayınlanmıyor. KÖZ komünist parti yolunda bir hazırlık ve inşa faaliyetini yürüten komünistlerin birbirleriyle tartışması için değil, birbirlerinin aynı amaç ve ilkeler doğrultusunda yaptıklarından haberdar olmaları, deneyimlerini birbirlerine aktarabilmeleri için yayınlanıyor. Öncelikle okuyup bir kenara koymak ve başkalarına akıl hocalığı yapmak için değil, pratik siyasal faaliyet içinde kullanmak üzere bir komünist yayına ihtiyacı olanlara hitap ediyor. Komünist partinin inşası için mücadele edenlere bu faaliyet içinde birbirleriyle iletişim kuracakları bir iskele gibi hizmet etmek istiyor.

Ama böyle bir işlevin ayda bir yayınlanan bir gazete ile yerine getirilemeyeceği açıktır. KÖZ'ün ayda bir yayınlanması doğrudan doğruya arkasında duranların yetersizlikleri ile ve içinde bulunduğumuz tasfiyecilik dalgasından komünist devrimcilerin de nasiplerine düşeni almış olmalarıyla ilgilidir. Bununla birlikte, KÖZ bu duruma alışmak üzere değil aşmak amacıyla yayınlanıyor.

Her halükarda KÖZ, ayda bir yayınlansa bile bir haftalık gazete gibi yayınlanacaktır. Daha sık peryodlarla yayınlanan muadilleri ile seyrek çıkmanın verdiği avantaja dayanan bir polemik çizgisi benimsemekten kaçınacaktır. KÖZ'ün hazırlanma süresinin de kullanım müddetinin de giderek daha kısa zaman aralıklarına doğru çekilmesi hedefleniyor. Bu hedefe yaklaştıkça KÖZ'ün yayın peryodu da sıklaşacaktır. Bunu sağlamak üzere KÖZ baştan itibaren kolay kullanılabilen ve "okur yazarların" yazılarına ağırlık veren bir gazete olarak yayınlanacak. Komünistlerin bu gazete ile giderilmesi mümkün olmayan ihtiyaçları da Devrimci KÖZ yayınevinin başka yayınları ile giderilmeye çalışılacak.

***

KÖZ esas olarak devrimci önderlik eksikliğini duyan ve bu sorunun çözülmesi için örgütsel politik sorumluluk üstlenen militanların böyle bir önderliğe aday komünist partinin bolşevik çizgide yaratılması doğrultusundaki çabaların merkezileştirileceği, bu doğrultudaki deneyimlerden ortak dersler çıkarılabileceği bir zemin; aynı doğrultuda aynı amaç ve ilkelere bağlı olarak mücadele eden komünistler arasındaki iletişimin siyasal niteliğinin pekiştirilmesi için bir araç; komünistlerin parti yolundaki siyasal faaliyetlerine ortak bir mahiyet kazandıran bir kılavuz olmayı hedeflemektedir. Zaferi birlikte paylaşabilmek için şimdiden ortak bir sorumluluğu paylaşmak gerektiğinin farkında olarak, herşeyden önce amaç disiplinine bağlı bir komünist dayanışmayı hayata geçirmek istiyor. Yayın hayatı içinde KÖZ bu iddianın hakkını vermek için ısrarlı ve özenli bir gayret içinde olacak.

Sınıf mücadelesini dünya çapında ortadan kaldırmak üzere, aynı amaç ve ilkeleri paylaşan, örgütsel görevler konusunda anlaşmış, komünizmi amaç, devrimciliği bir yaşam tarzı edinmiş, enerjisini, yetenek ve olanaklarının azamisini bu doğrultudaki örgütlü faaliyete sunmayı hevesle kabul eden militanlara ve örgütlere, sınıflar savaşının yaşadığımız topraklardaki kesitinden KÖZ'ün çağrısı şudur:

Kısmi ya da yerel faaliyetler içindeki örgütlerin birbirinden kopuk mücadelelerinin; kısmi teorik-politik gayretlerin merkezileşmesini sağlayacak bir girişime öncülük etmek için üzerinize düşen yükümlülüğü yerine getirmek üzere öne çıkın; sorumluluk alın, sorumluluğu paylaşın!

» KöZ Bürosu Açık Saatler

Cuma: 15.00-19.30 Cumartesi: 09.00-19.30 Pazar: 09.00-19.30...


» 100.Yılında Sykes- Picot Anlaşması

Geçtiğimiz Mayıs ayının sözde gizli «Sykes-Picot anlaşması»nın 100. yıldönümüne rastlaması nedeniyle solda olduğu kadar hükümeti destekleyen çevrelerde de bu anlaşma üzerine bir hayli tefekkür edildi. ...


» KöZ Komünistlerin Parti Yolunda Birliği Doğrultusunda Kullanılmak Üzere Yayınlanan Bir Komünist Gazetedir

“KöZ bir komünist gazetedir. Arkasında Komünistler Birliği kadar mütevazı, Komünist Enternasyonal kadar iddialı bir komünist parti yolunda, komünistlerin birliğini savunanların vardır. KöZ bu yolda devrimci çizgiden taviz vermeksizin bolşevik bir ayrışmayı sa...