Son Eklenenler» 1 May?s Mahallesi PSAKD?de Referandum Paneli

» Hasan Coskun Panelleri - 2017

» "Anayasa Dayatmasina Hayir" Brosuru

» 8 Mart Etkinligi Afis ve El Ilanlari

» 8 Mart Etkinlik Duyurusu

» Erdo?an'a ve Anayasa Dayatmas?na Hay?r

» KoZ Gazetesi Subat Sayisi

» KoZ'un Sozu: Oylanan Anayasa Degil Erdogan'dir Kimligini Gizlemeden Mitinglerden Kacmadan HAYIR!

» Devrim, Proleter Devrim ve Proletarya Diktatorlugu

» Revizyonist Castro?nun ?l?m?

K?Z Kom?nistlerin Parti Yolunda Birli?i Do?rultusunda Kullan?lmak ?zere Yay?nlanan Bir Kom?nist Gazetedir

 

(2.5.2008 - KöZ Arþiv)

KÖZ bir komünist gazetedir. Arkas?nda Komünistler Birli?i kadar mütevaz?, Komünist Enternasyonal kadar iddial? bir komünist parti yolunda, komünistlerin birli?ini savunanlar?n vard?r. KÖZ bu yolda devrimci çizgiden taviz vermeksizin bol?evik bir ayr??may? sa?lama ödevinin dayatt??? sorumlulu?u üstlenmeye haz?r ve müsait komünistlere bir ça?r?d?r ayn? zamanda. Komünistler Birli?i'nden kesintili bir süreklilik içinde Komünist Enternasyonal'e varan k?z?l çizgiyi takip eden komünistler, buradan devrald?klar? KÖZü proletaryan?n ba?r?ndaki cevhere katmaya azimlidir.

KÖZ elbette s?n?fs?z s?n?rs?z bir dünyay? hedefleyen ilk ve tek gazete de?ildir. Bununla birlikte, KÖZ kendisini di?erlerinden "en komünist", "as?l komünist" gibi ifadelerle ay?rt etme niyetinde de?ildir. KÖZ ile onun arkas?nda duran komünistler, i?çi hareketi içinde ve devrimci saflarda hem komünist kimli?ini benimsemekten kaç?nanlarla, hem de bu kimli?i benimseyip sahiplenenlerle aras?ndaki ayr?m çizgilerini bir nicelik ölçüsüyle çizmeyecek. Ayn? amac? benimseme iddias?nda olanlardan kendini ay?rdederken siyasal ölçüler kullanacak. Örne?in oportünist, sosyal ?oven, reformist, tasfiyeci, sosyal yurtsever vb. tarifler, tam da ayn? kimli?i ta??ma iddias?nda olanlar?n siyasal bak?mdan ay?rdedilmesi için gerekli ve anlaml?d?r. KÖZ de ayr?mlar?n? bu biçimde çizmeye özen gösterecek.

"As?l komünist"in kim oldu?una kendi ba??na karar vermek söz konusu ise, KÖZ'ün arkas?nda duranlar zaten bu karar? pe?inen vermi? olduklar? için bulunduklar? yerdedir. Birbirlerinden ayr? duran tüm yap?lar?n da ?u ya da bu biçimde benzer bir tutumu payla?t???n?n fark?nday?z. Bu bak?mdan KÖZ "iman tazelemek" için ve ba?kalar?n?n iman ve ba?l?l?klar?n? sorgulamak için yay?nlanm?yor. KÖZ kimin "daha komünist" oldu?unu teorik tart??malarla ve polemiklerle kan?tlamaya çabalamayacak. Ula?may? hedefledi?imiz niteli?in, önderlik etme iddias?yla kar??s?na ç?kt???m?z y???nlar?n tayin edece?i bir konum oldu?unu biliyoruz. Bir parti niteli?ine ula?mak için sab?rl? bir tela? içinde olu?umuz, bu yolda kurtulunmas? gereken ayak ba?lar? olu?turan oportünistlerle ve demagoglarla aram?z? tereddütsüz bir tutumla açmaya özen gösteri?imiz bundand?r.

***

KÖZ Komünist Manifesto'nun "komünistlerin teorik bak?mdan proleter hareketinin izledi?i çizgiyi, hareketin ko?ullar?n? ilerleyi?ini ve nihai amaçlar?n? berrak biçimde kavram?? olmalar? sayesinde proletaryan?n geri kalan k?sm?na k?yasla bir üstünlü?e sahip oldu?u" hakk?ndaki saptamas?n? benimser ve bunun hakk?n? verme iddias?ndad?r. Ancak bu saptamadan ç?kan ba?l?ca sonucun burjuva dü?ünürleri ve siyasetçileriyle fikir yar??t?rmak oldu?unu dü?ünen laf ebelerinden kendini ayr? tutmaya özen gösterip, kendini öncelikle proletarya saflar?ndaki ak?mlardan ay?rdetme gayretinde olacak. KÖZ görünü?te ayn? amaç ve ilkeleri benimseyip ayn? iddiay? ta??salar da, salt teoriden hareket edip daha ziyade genel (yani soyut) sorunlara iltifat eden ve bu çerçevede tarif ettikleri çeli?kilerin çözümüne talip olan doktrinerlerden ayr? durmak istiyor. S?n?f mücadelesinin sorunlar?n? genel ve ilkesel bir yakla??m edas?yla ele alan doktrinerler genellikle gündelik s?n?f mücadelesinin k?smi ve gündelik sorunlar?n?n karma?as?yla u?ra?maktan kaç?narak saf ve temiz kal?nabilece?i hayalini yayarlar.

Özellikle gericilik dönemlerinde bu gibiler daima artmaktad?r. Bunlar?n gündelik mücadelenin gel gitlerine kap?lan di?erlerinden fark? sadece yorucu s?n?f mücadelesi prati?inden uzak durmaktan ibaret kalmaktad?r. Üstelik doktrinerlerin pratik sorunlardan çok teoriyle ilgilendikleri de do?ru de?ildir. Onlar teorinin sorunlar?yla u?ra?maktan ürktükleri için doktrinerdirler. Eylemsizlikle teoriye küskünlük de en çok bunlar aras?ndan boy verir. Bu nedenle pratik faaliyet içinde olanlar san?lan?n aksine teorinin sorunlar?yla teoriye önem verme iddias?nda olanlardan fazla ilgilenir. KÖZ daha çok bu kesimlere hitap eden ve onlar?n ihtiyaçlar?na önem veren bir çizgi izleyecektir.

KÖZ komünist kimli?ini, sadece teorik kavray?? ve ideolojik üstünlükte ifade bulan bir nitelik olarak görmez. Bu niteli?i i?çi hareketi içindeki ak?mlar aras?nda "en kararl?, di?erlerinin ba??n? çeken kesimi" haline gelmek suretiyle kan?tlamay? hedeflemektedir. KÖZ gazete k?l???nda bir teorik yay?n de?il bir siyasal gazete olacakt?r. KÖZ siyasal sorunlar?n çözülmesinin siyasal mücadeleyle ve o mücadelenin araçlar?yla olaca??n?n fark?nda olan komünistlerin yay?n?d?r. Siyasal mücadelelere yorum getirmek için de?il, bu mücadelelerin i?çi s?n?f?n?n egemen s?n?f haline gelmesinin sa?lanmas? amac?yla yay?nlanmaktad?r.z ayn? kimli?e sahip ç?kan ve ç?kmayan ba?kalar?ndan kendisini sadece kendine yak??t?rd??? s?fatla ve teorik görü?leriyle de?il, somut siyasal geli?meler kar??s?ndaki somut tutumu ile ay?rdetmeyi hedefleyen komünistlere donan?m sa?lamak amac?yla ç?kart?l?yor. Besbelli ki bu ayr?m pe?inen çizilebilecek bir ayr?m de?ildir; somut siyasal mücadelelerin içinde ve bu mücadelenin terimleriyle çizilecektir. KÖZ bu ayr?m? çizip netle?tirmek amac?yla ç?k?yor.

KÖZ i?çi s?n?f?n?n egemen s?n?f haline gelmek üzere giri?ece?i siyasal mücadeleye önderlik etme yetene?ine sahip komünist partiyi in?a etmeyi amaçlayan komünistlerin yay?n organ?d?r. Ayn? hedefi ak?lda tutarak, s?n?f mücadelesinin gündelik ve k?smi sorunlar?yla tükenmeyen bir gayretle bo?u?anlar elbette az de?ildir. Ama bunlar?n ço?unlu?u gerçekçi olma ad?na k?smi ve gündelik sorunlardan hareket etme e?ilimindedir. Bu mecrada hareket edenler, genellikle ilkelerdeki netli?i ve amac?n sadeli?ini kendi durduklar? yere göre bozma ve sa?dan soldan esen nesnel rüzgarlara kap?larak teoriyi karma??kla?t?ran bir tutuma savrulma e?ilimindedir. KÖZ gündelik ve k?smi sorunlarda proletaryan?n bütünün ç?karlar?n?, ulusal sorunlarda proletaryan?n uluslararas? ç?karlar?n? kendine k?lavuz etmekle benzer iddialar? ta??yanlardan kendini ay?rdetmeyi hedefliyor.

***

KÖZ, yaln?z i?çi hareketi içindeki di?er ak?mlardan ayr? durmakla kalmay?p, i?çi s?n?f?n?n genel kitlesinden de kendini ayr? tutma konusunda kararl? bir komünist partiyi yaratmay? ba?l?ca ödevi sayan komünistlerin eylemli ve örgütlü birli?ini hedefliyor. Bol?eviklerin ö?retti?i bu ayr??ma yoluyla proletaryan?n en devrimci en bilinçli öncü unsurlar?yla parti yolunda eylemli bir bulu?may? hedefliyor. KÖZ bu bilinçle ve bu iradeyi somutla?t?rma amac?yla ç?k?yor; ayn? amaç ve ilkeleri lafta de?il bir ya?am tarz? olarak benimseyen komünistlere sesleniyor "önce komünistlerin birli?i" diyor. Komünistlerin devrimci parti birli?ini yaratmay? öncelikli ödevi sayan komünistlerce ç?kar?l?yor ve ayn? sorumlulu?u duyan komünistlere hitap ediyor. Ama KÖZ, son zamanlarda pek revaçta olanlar gibi, çok sesli bir tart??ma organ? de?il, net fikirlerle seçilmi? hedeflere vuran bir mücadele arac?, bir eylem k?lavuzu olacakt?r. KÖZ'ün güvenilirli?i ve etkili olmas? gönlünde yatan aslanlar? dile getirmesiyle de?il, söyledi?ini yapmas? ve yapt???n? söylemesine ba?l? olacak.

Bu nedenle, öncelikle komünistlere hitap eden bir gazete olmakla birlikte, KÖZ komünistler okuyup ak?l fikir edinsin diye yay?nlanm?yor. KÖZ komünist parti yolunda bir haz?rl?k ve in?a faaliyetini yürüten komünistlerin birbirleriyle tart??mas? için de?il, birbirlerinin ayn? amaç ve ilkeler do?rultusunda yapt?klar?ndan haberdar olmalar?, deneyimlerini birbirlerine aktarabilmeleri için yay?nlan?yor. Öncelikle okuyup bir kenara koymak ve ba?kalar?na ak?l hocal??? yapmak için de?il, pratik siyasal faaliyet içinde kullanmak üzere bir komünist yay?na ihtiyac? olanlara hitap ediyor. Komünist partinin in?as? için mücadele edenlere bu faaliyet içinde birbirleriyle ileti?im kuracaklar? bir iskele gibi hizmet etmek istiyor.

Ama böyle bir i?levin ayda bir yay?nlanan bir gazete ile yerine getirilemeyece?i aç?kt?r. KÖZ'ün ayda bir yay?nlanmas? do?rudan do?ruya arkas?nda duranlar?n yetersizlikleri ile ve içinde bulundu?umuz tasfiyecilik dalgas?ndan komünist devrimcilerin de nasiplerine dü?eni alm?? olmalar?yla ilgilidir. Bununla birlikte, KÖZ bu duruma al??mak üzere de?il a?mak amac?yla yay?nlan?yor.

Her halükarda KÖZ, ayda bir yay?nlansa bile bir haftal?k gazete gibi yay?nlanacakt?r. Daha s?k peryodlarla yay?nlanan muadilleri ile seyrek ç?kman?n verdi?i avantaja dayanan bir polemik çizgisi benimsemekten kaç?nacakt?r. KÖZ'ün haz?rlanma süresinin de kullan?m müddetinin de giderek daha k?sa zaman aral?klar?na do?ru çekilmesi hedefleniyor. Bu hedefe yakla?t?kça KÖZ'ün yay?n peryodu da s?kla?acakt?r. Bunu sa?lamak üzere KÖZ ba?tan itibaren kolay kullan?labilen ve "okur yazarlar?n" yaz?lar?na a??rl?k veren bir gazete olarak yay?nlanacak. Komünistlerin bu gazete ile giderilmesi mümkün olmayan ihtiyaçlar? da Devrimci KÖZ yay?nevinin ba?ka yay?nlar? ile giderilmeye çal???lacak.

***

KÖZ esas olarak devrimci önderlik eksikli?ini duyan ve bu sorunun çözülmesi için örgütsel politik sorumluluk üstlenen militanlar?n böyle bir önderli?e aday komünist partinin bol?evik çizgide yarat?lmas? do?rultusundaki çabalar?n merkezile?tirilece?i, bu do?rultudaki deneyimlerden ortak dersler ç?kar?labilece?i bir zemin; ayn? do?rultuda ayn? amaç ve ilkelere ba?l? olarak mücadele eden komünistler aras?ndaki ileti?imin siyasal niteli?inin peki?tirilmesi için bir araç; komünistlerin parti yolundaki siyasal faaliyetlerine ortak bir mahiyet kazand?ran bir k?lavuz olmay? hedeflemektedir. Zaferi birlikte payla?abilmek için ?imdiden ortak bir sorumlulu?u payla?mak gerekti?inin fark?nda olarak, her?eyden önce amaç disiplinine ba?l? bir komünist dayan??may? hayata geçirmek istiyor. Yay?n hayat? içinde KÖZ bu iddian?n hakk?n? vermek için ?srarl? ve özenli bir gayret içinde olacak.

S?n?f mücadelesini dünya çap?nda ortadan kald?rmak üzere, ayn? amaç ve ilkeleri payla?an, örgütsel görevler konusunda anla?m??, komünizmi amaç, devrimcili?i bir ya?am tarz? edinmi?, enerjisini, yetenek ve olanaklar?n?n azamisini bu do?rultudaki örgütlü faaliyete sunmay? hevesle kabul eden militanlara ve örgütlere, s?n?flar sava??n?n ya?ad???m?z topraklardaki kesitinden KÖZ'ün ça?r?s? ?udur:

K?smi ya da yerel faaliyetler içindeki örgütlerin birbirinden kopuk mücadelelerinin; k?smi teorik-politik gayretlerin merkezile?mesini sa?layacak bir giri?ime öncülük etmek için üzerinize dü?en yükümlülü?ü yerine getirmek üzere öne ç?k?n; sorumluluk al?n, sorumlulu?u payla??n!

» K?Z B?rosu A??k Saatler

Cuma: 15.00-19.30 Cumartesi: 09.00-19.30 Pazar: 09.00-19.30...


» Stalin Dosyas?

KöZ?ün Kas?m say?s? ile birlikte Stalin dosyas?n? aç?yoruz. Önümüzdeki aylarda say?lar?m?zda ele?tirel bir ya?am öyküsü ile birlikte Stalin ile ili?kilendirilen ve bir dizi probleme de?inen yaz?lara yer verece?iz....


» Bol?evik Parti?nin Kurulu?una Kadarki D?nemde Stalin

20.yy??n siyasi tarihine damga vurmu? ki?ilerden bahsedildi?inde Stalin ismi her cenah taraf?ndan olumlu veya olumsuz olarak an?lanlar?n ba??nda gelir. ...