Son Eklenenler» 1 May?s Mahallesi PSAKD?de Referandum Paneli

» Hasan Coskun Panelleri - 2017

» "Anayasa Dayatmasina Hayir" Brosuru

» 8 Mart Etkinligi Afis ve El Ilanlari

» 8 Mart Etkinlik Duyurusu

» Erdo?an'a ve Anayasa Dayatmas?na Hay?r

» KoZ Gazetesi Subat Sayisi

» KoZ'un Sozu: Oylanan Anayasa Degil Erdogan'dir Kimligini Gizlemeden Mitinglerden Kacmadan HAYIR!

» Devrim, Proleter Devrim ve Proletarya Diktatorlugu

» Revizyonist Castro?nun ?l?m?

Esenyurt'ta Co?kulu BDP Konseri

 

(10.6.2012 - Ýstanbul)

BDP Esenyurt ?lçe Örgütü, Kom Müzik ve MKM'nin 1 Haziran tarihinde Hakan ?ükür stad?nda gerçekle?tirdikleri konsere kat?ld?k. Konsere en az be? bin ki?i kat?ld?.
 
Ba?ta Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit, Uludere Katliam? ve KCK ad? alt?ndaki sald?r?lar?n dile getirildi?i ve protesto edildi?i konser alan?nda 'Soyk?r?m Operasyonlar?na ?nat Rengimizle Dilimizle De?erlerimizle Buraday?z' pankart? ile Öcalan'?n tecridini protesto eden pankartlar as?lm??t?.
 
Konsere, BDP ?stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in yan? s?ra, ünlü Kürt ara?t?rmac? Faik Bulut ve tan?nm?? birçok Kürt sanatç?, yazar, gazeteci; HDK temsilcileri, STK'?aron ve siyasi parti temsilcileri ve kalabal?k bir halk kitlesi kat?ld?.
 
Konser BDP Esenyurt ilçe ba?kan? Kudret Gülün’ün konu?mas?yla ba?lad?. Gülün Kürtçe olarak yapt??? k?sa konu?mada, Esenyurt’ta partisine yönelik bask?lara dikkat çekerek, “Bizim yöneticilerimize ve üyelerimize her f?rsatta sald?r?yorlar. Y?llard?r ayn? yöntemleri deniyorlar ama i?e yaram?yor. Bizleri tutuklayarak partimizi i?levsiz b?rakacaklar?n? sananlar bir kez daha yan?ld?lar. Bak?n i?te bunun ispat? ortada. Bu halk k?rk y?ld?r bunca bask?, katliam ve tutuklamalara ra?men partisine ve de?erlerine sahip ç?km??t?r. Bizim bu gün bu etkinli?i bile yapamayaca??m?z? san?yorlard?. Ama gördü?ünüz gibi halk?m?z her ko?ulda partisine sahip ç?k?yor. Yeter ki elinizi partimizin üzerinden çekin" diye belirtti.
 
Daha sonra BDP ?stanbul ?l E?ba?kan? Asiye Kolçak söz ald? ve gündeme ili?kin aç?klamalarda bulundu: ”Ba?bakan daha Roboski’nin hesab?n? vermeden, ?imdi de 'kürtaj' konusunda yapt??? aç?klamalarla kad?nlar?m?za adeta hakaret eden bir üslupla fetva vermeye çal???yor. Türkiye halklar? ba?lar?ndaki bu beladan kurtulmak için her zamankinden daha fazla çal??mak zorunda. Yak?nda ?stanbul Silivri’de yeni KCK duru?mas? olacak,  2 Temmuz’da hepinizi oraya bekliyoruz. Silivri’de AKP iktidar?n? protesto edelim".
 
Kolçak’?n konu?mas?n?n ard?ndan alk??lar ve z?lg?tlar e?li?inde sahneye ç?kan BDP ?stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel konu?mas?na bu etkinli?i organize eden MKM ve BDP'ye te?ekür ederek ve kitleyi selamlayarak ba?lad?. Tuncel ?unlar? belirtti:
 
"Elini halk?m?z?n yakas?ndan çek say?n ba?bakan, elini kad?nlar?m?z?n üzerinden çek say?n ba?bakan. Seni anl?yorum, sinirlerin bozulmu?, bize kalle? diyorsun. Kalle?leri bütün dünya Uludere’de gördü. Art?k kand?raca??n bir tek Kürt kalmad?. Yolun sonuna geldin say?n Ba?bakan, seni de di?erleri gibi tarihin çöplü?üne gömece?iz. Sen daha Roboski’nin hesab?n? vermeden kürtaja el at?yorsun. Senin derdini çok iyi anl?yoruz. Bu halk? öldürmekle bitiremedi?in için ç?ld?r?yorsun de?il mi?
 
Say?n Ba?bakan sizi burada uyar?yoruz: Roboski’deki çocuklar?n kanlar? ellerinde dururken Amed’e gelmeni istemiyoruz. Çünkü söyleyecek hiçbir ?eyin kalmad?. ?imdi kand?rmak için hangi yalan? söyleyeceksin?
 
Ne diyor  ba?bakan; Ben Mardin’i, Diyarbak?r’? istiyorum... Peki say?n ba?bakan biz de önümüzdeki yerel seçimlerde Esenyurt’u istiyoruz. B?rak Diyarbak?r’? bu yapt?klar?ndan sonra sen Kürdistan’da bir kasaban?n bile belediye ba?kanl???n? zor al?rs?n."
 
Sebahat Tuncel de 2 Temmuz'da Silivri'de yap?lacak KCK duru?mas?na dikkat çekerken ayn? zamanda o gün gerçekle?rilen Sivas Katliam?'na da de?inerek ?unlar? söyledi:
 
"Biz 2 Temmuz günü hem Silivri'de olaca??z hem de Sivas Katliam?'n?n? lanetlemek için o günü anaca??z. Sivas'ta devlet insanlar? Alevi olduklar? için katletti. Uludere'de ise Kürtleri dili ve kimli?i yüzünden katletti. Kürtler, Aleviler, sosyalistler olarak bu katliamlar?n hesab?n? hep birlikte soraca??z." 
 
MKM ve Kom Müzik'in ünlü sanatç?lar? ve gruplar?ndan Agirê Jîyan, Ozan Comert, M?hemedê Serhedê, Zelal Gökçe, Mervan Tan ve tan?nm?? birçok sanatç?n?n kat?ld??? konser, 19:00'da ba?lad? ve 23:30'a kadar sürdü. Konserde hem devletin ve AKP'nin sald?r?lar?na kar?? önemli mesajlar verildi hem de konsere kat?lanlar Kürtçe-Türkçe türkülerle mar?lar ve sloganlarla co?kular?n?, öfkelerini ortaya koydular.
 
Demokrasi ?çin Kürtlere Özgürlük

Kürtlere Özgürlük Ortado?u'ya Bar??

Esenyurt'tan Komünistler 

» K?Z B?rosu A??k Saatler

Cuma: 15.00-19.30 Cumartesi: 09.00-19.30 Pazar: 09.00-19.30...


» Stalin Dosyas?

KöZ?ün Kas?m say?s? ile birlikte Stalin dosyas?n? aç?yoruz. Önümüzdeki aylarda say?lar?m?zda ele?tirel bir ya?am öyküsü ile birlikte Stalin ile ili?kilendirilen ve bir dizi probleme de?inen yaz?lara yer verece?iz....


» Bol?evik Parti?nin Kurulu?una Kadarki D?nemde Stalin

20.yy??n siyasi tarihine damga vurmu? ki?ilerden bahsedildi?inde Stalin ismi her cenah taraf?ndan olumlu veya olumsuz olarak an?lanlar?n ba??nda gelir. ...