7 Ocak 2017, Cumartesi
 

Son Eklenenler

Devrim, Proleter Devrim ve Proletarya Diktatorlu?u

Revizyonist Castro?nun ?l?m?

Mara? Katliam? i?in Ozalit ?al??mas?

Esenyurt HDP'de Mara? ve Roboski Anmas? Yap?ld?

Revizyonist Castro?nun ?l?m? Sungur Savran??n Proletarya Diktat?rl??? Konusundaki Revizyonist ?izgisini Savunmas?na Vesile Oldu

?Amerika y?k?lmadan ?lmeyece?im? diyen Fidel Castro, Trump Beyaz Saray?a Yerle?emeden ?ld?

Che'nin Vedas?

Brexit: Ingiltere Sermayesinden Iki Adim Geri Bir Adim Ileri

Soylesi-Tartisma:"Proletarya Diktatorlugu ve Sosyalizm"

?niversiteler OHAL'e ve KHKlara Kar?? Ayaktayd?

Devrim, Proleter Devrim ve Proletarya Diktatorlu?u

Devrim dendi?inde nereden bak?ld???na ba?l? olarak olduk?a farkl? tan?mlar?n yayg?nl??? dikkat ?ekicidir. Yayg?n bir bi?imde kullan?ld??? halde birbiriyle ?ok ilgisiz, benzer noktalar? pek ender olgular da devrim ana ba?l??? alt?nda tasnif edilebilmektedir....

 

Haberler

Revizyonist Castro?nun ?l?m? Sungur Savran??n Proletarya Diktat?rl??? Konusundaki Revizyonist ?izgisini Savunmas?na Vesile Oldu

?Amerika y?k?lmadan ?lmeyece?im? diyen Fidel Castro, Trump Beyaz Saray?a Yerle?emeden ?ld?

Fidel Castro?nun ard?ndan ge?mi?te ona pek sempatiyle bakmayanlar da ?ok sempatiyle bakanlar da bir noktada bulu?tu...

Fidel Castro?nun beklenen ?l?m? ile birlikte b?t?n d?nyada gerek taraftarlar? gerekse de d??manlar?n?n bir k?sm? ve sa?l???nda ona has?m olan veya ?u ya da bu dozda ele?tirel bir bak??la yakla?an sosyalistler onu hay?rla yad etme konusunda anla?t?lar....

Che'nin Vedas?

Brexit: Ingiltere Sermayesinden Iki Adim Geri Bir Adim Ileri

Fidel, ?u anda pek ?ok ?ey hat?rl?yorum: Maria Antonia?n?n evinde seninle tan??t???m ve bana gelmemi ?nerdi?in g?n?, haz?rl?klar? ku?atan t?m gerilimi y?d ediyorum....

?ngiltere 23 Haziran?da ger?ekle?en referandum ile birlikte Avrupa Birli?i?nden ayr?lma s?recini ba?latt?....

Kom?nistlerin Silahl? M?cadele Deyince Anlad?klar? Gerillac?l?k ve Askeri Sava? Stratejileri De?il, Emek?ilerin ve Ezilenlerin Silahland?r?l?p Ayaklanmas?d?r

Mara? Katliam? i?in Ozalit ?al??mas?

Silahl? m?cadele dendi?inde ?ok?tan beri akla gelen, de?i?ik s?fatlarla an?lan gerilla sava?? stra?tejileri yahut halk sava?? stratejileridir....

?al??ma y?r?tmekte oldu?umuz mahallede Mara? katliam?na y?nelik ozalit ?al??mas? yapt?k. ...

Esenyurt HDP'de Mara? ve Roboski Anmas? Yap?ld?

?niversiteler OHAL'e ve KHKlara Kar?? Ayaktayd?

HDP il?e binas?nda, 1 Ocak tarihinde 1978 Mara? Katliam? ile Roboski/Uludere katliamlar?n?n anmas? ger?ekle?tirildi...

OHAL sonras? ilan edilen KHK?lar ile aralar?nda sosyalistlerin ve demokratlar?n da bulundu?u ?ok say?da akademisyen meslekten ihra? edilmi?ti....

K?Z B?rosu A??k Saatler

Cuma: 15.00-19.30 Cumartesi: 09.00-19.30 Pazar: 09.00-19.30...


Stalin Dosyas?

KöZ?ün Kas?m say?s? ile birlikte Stalin dosyas?n? aç?yoruz. Önümüzdeki aylarda say?lar?m?zda ele?tirel bir ya?am öyküsü ile birlikte Stalin ile ili?kilendirilen ve bir dizi probleme de?inen yaz?lara yer verece?iz....


Bol?evik Parti?nin Kurulu?una Kadarki D?nemde Stalin

20.yy??n siyasi tarihine damga vurmu? ki?ilerden bahsedildi?inde Stalin ismi her cenah taraf?ndan olumlu veya olumsuz olarak an?lanlar?n ba??nda gelir. ...