10 Şubat 2017, Cuma
 

Son Eklenenler1 May?s Mahallesi PSAKD?de Referandum Paneli

Hasan Coskun Panelleri - 2017

"Anayasa Dayatmasina Hayir" Brosuru

8 Mart Etkinligi Afis ve El Ilanlari

8 Mart Etkinlik Duyurusu

Erdo?an'a ve Anayasa Dayatmas?na Hay?r

KoZ Gazetesi Subat Sayisi

KoZ'un Sozu: Oylanan Anayasa Degil Erdogan'dir Kimligini Gizlemeden Mitinglerden Kacmadan HAYIR!

Devrim, Proleter Devrim ve Proletarya Diktatorlugu

Revizyonist Castro?nun ?l?m?

Hasan Coskun Panelleri - 2017

Panel:Referanduma Giderken Solun Onundeki Gorevler Konusmacilar: KoZ HDP ODP...

 

Haberler

8 Mart Etkinligi Afis ve El Ilanlari

8 Mart Etkinlik Duyurusu

8 Mart Etkinligi afis ve el ilanlarina buradan ulasabilirsiniz...

8 Mart etkinlik afi?ine ula?mak i?in buraya t?klay?n?z....

?Amerika y?k?lmadan ?lmeyece?im? diyen Fidel Castro, Trump Beyaz Saray?a Yerle?emeden ?ld?

Che'nin Vedas?

Fidel Castro?nun beklenen ?l?m? ile birlikte b?t?n d?nyada gerek taraftarlar? gerekse de d??manlar?n?n bir k?sm? ve sa?l???nda ona has?m olan veya ?u ya da bu dozda ele?tirel bir bak??la yakla?an sosyalistler onu hay?rla yad etme konusunda anla?t?lar....

Fidel, ?u anda pek ?ok ?ey hat?rl?yorum: Maria Antonia?n?n evinde seninle tan??t???m ve bana gelmemi ?nerdi?in g?n?, haz?rl?klar? ku?atan t?m gerilimi y?d ediyorum....

Brexit: Ingiltere Sermayesinden Iki Adim Geri Bir Adim Ileri

Kom?nistlerin Silahl? M?cadele Deyince Anlad?klar? Gerillac?l?k ve Askeri Sava? Stratejileri De?il, Emek?ilerin ve Ezilenlerin Silahland?r?l?p Ayaklanmas?d?r

?ngiltere 23 Haziran?da ger?ekle?en referandum ile birlikte Avrupa Birli?i?nden ayr?lma s?recini ba?latt?....

Silahl? m?cadele dendi?inde ?ok?tan beri akla gelen, de?i?ik s?fatlarla an?lan gerilla sava?? stra?tejileri yahut halk sava?? stratejileridir....

Mara? Katliam? i?in Ozalit çalışması

Esenyurt HDP'de Mara? ve Roboski Anmas? Yap?ld?

?al??ma y?r?tmekte oldu?umuz mahallede Mara? katliam?na y?nelik ozalit ?al??mas? yapt?k. ...

HDP il?e binas?nda, 1 Ocak tarihinde 1978 Mara? Katliam? ile Roboski/Uludere katliamlar?n?n anmas? ger?ekle?tirildi...

K?Z B?rosu A??k Saatler

Cuma: 15.00-19.30 Cumartesi: 09.00-19.30 Pazar: 09.00-19.30...


Stalin Dosyas?

KöZ?ün Kas?m say?s? ile birlikte Stalin dosyas?n? aç?yoruz. Önümüzdeki aylarda say?lar?m?zda ele?tirel bir ya?am öyküsü ile birlikte Stalin ile ili?kilendirilen ve bir dizi probleme de?inen yaz?lara yer verece?iz....


Bol?evik Parti?nin Kurulu?una Kadarki D?nemde Stalin

20.yy??n siyasi tarihine damga vurmu? ki?ilerden bahsedildi?inde Stalin ismi her cenah taraf?ndan olumlu veya olumsuz olarak an?lanlar?n ba??nda gelir. ...